ఇం .. కొకప్పుడు (ఇప్పటి కవిత్వం)
రచన : దేవిప్రియ, పేజీలు : 172, వెల: రూ.100 
ప్రతులకు: సమతాబుక్స్‌, 204, రాచకొండ టవర్స్‌,
ఆల్వాల్‌, సికింద్రాబాద్‌ - 10