కథ - 2016
సంపాదకులు: పి.సత్యవతి, 
             కె.పి.అశోక్‌ కుమార్‌
పేజీలు : 215, వెల: రూ.70
ప్రతులకు: ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు