కథల గోదారి (కథలు), రచన: దాట్ల దేవదానం రాజు
పేజీలు: 150, వెల: రూ.120, ప్రతులకు: 94401 05987