కొత్త కథ - 2018
సంపాదకులు: కుప్పిలి పద్మ, వెంకట్‌ సిద్థారెడ్డి
పేజీలు: 250, వెల: రూ. 149, 
ప్రతులకు: ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు