కొత్త స్వరాలు (కథలు) రచన: దాసరి శిరీష, పేజీలు: 130, వెల: రూ.120
ప్రతులకు: 94401 03189, 
ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు