మా ఊరు సంతరావూరు 
రచన: తోటకూర వేంకటనారాయణ
పేజీలు : 200, వెల : రూ.150