మదరాసు బదుకులు
సంపాదకులు: నాగసూరి వేణుగోపాల్‌, రాయదుర్గం 
విజయలక్ష్మి, భువనచంద్ర
పేజీలు : 277, వెల : రూ.250
ప్రతులకు : 09840331820,
ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు