మధుశాల (ప్రపంచ సాహిత్యం 30)
పేజీలు : 232, వెల : రూ.200
తెలుగు: డా. లంకా శివరామప్రసాద్‌
ప్రతులకు : ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు