మిత్రుడొచ్చిన వేళ (కవిత్వం), రచన: ప్రసాదమూర్తి
వెల: రూ.100, పేజీలు: 109
ప్రతులకు: 84998 66699, ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు