మూడు బీర్ల తర్వాత (కథలు), రచన: అక్కిరాజు భట్టిప్రోలు, పేజీలు: 149, వెల: రూ. 170  
ప్రతులకు: 98480 23384; ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు