కొత్త వెలుగు (కథా సంపుటి)
రచన : వి.వి. కూర్మారావు
పేజీలు : 104 
ప్రతులకు : 98485 21903