నోబెల్‌ కథలు, జి.లక్ష్మి
పేజీలు : 160, వెల: రూ.120, 
ప్రతులకు: విశాలాంధ్ర బ్రాంచీలు