ఒక మాట చెప్పి వెళ్లు (కవిత్వం), రచన: శిఖామణి, 
పేజీలు: 107, వెల: రూ.120 
సంజీవని (ఆరుపదుల శిఖామణి సాహిత్య సంచిక) 
పేజీలు: 528, వెల: రూ.450, ప్రతులకు: ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు