ఓ సంచారి అంతరంగం
కన్నడ మూలం: కుప్పె నాగరాజు
తెలుగుసేత: రంగనాథ రామచంద్రరావు
పేజీలు: 192, 
వెల: రూ.200
ప్రతులకు: 90101 53505, ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు