పక్షితీర్థం దీర్ఘకవిత - ఈతకోట సుబ్బారావు, 
పేజీలు : 42, వెల : రూ. 50 
ప్రతులకు: 94405 29785