ప్రసిద్ధ బాలల నాటికలు (1912 - 2000) 
సం. : వల్లూరు శివప్రసాద్‌ 
పేజీలు : 380, వెల : రూ.280 
ప్రతులకు : నవచేతన బుక్‌ హౌస్‌