రూపాయి చెప్పిన బేతాళ కథలు, రచన: అరిపిరాల సత్యప్రసాద్‌
పేజీలు: 245; వెల: రూ.150, ప్రతులకు: ముఖ్య పుస్తక కేంద్రాలు