సాహితీ రేఖలు 
రచన : డా. వేదగిరి రాంబాబు
పేజీలు : 144, వెల : రూ.50
ప్రతులకు : 93913 43916