సాహిల్‌ వస్తాడు (కథలు), రచన: అఫ్సర్‌, పేజీలు: 165, 
వెల: రూ. 180, ప్రతులకు: 98480 23384, ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు