సమ బొగ్గులు (కథలు) 
రచన: దేవిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి 
పేజీలు: 108, వెల: రూ. 60, ప్రతులకు: 99891 89250