తూరుపు గాలులు (కథలు) 
రచయిత: ఉణుదుర్తి సుధాకర్‌ 
పేజీలు: 220 వెల: రూ.180
ప్రతులకు: ప్రముఖ పుస్తక కేంద్రాలు