నన్నయ భట్టారక జయంతి మహాసభ నవంబరు 7 సా.3గం.లకు ఎస్‌.ఆ.కె. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, యానాంలో జరుగుతుంది. రెంటా శ్రీవెంకటేశ్వరరావు ప్రసంగిస్తారు.

శరన్మండలి